Conditii utilizare site 2020-07-20T17:31:16+00:00

Достъпът до сайта и използването му са предмет на следните условия на употреба и на всички приложими закони и разпоредби. Чрез достъп и навигация на този сайт вие приемате, без ограничение и пречки, настоящите условия и разбирате, че всички други споразумения между вас и администратора на сайта, наричан по-долу BUZZ STORE, се заменят с разпоредбите на настоящите Условия за използване.

УСЛОВИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

 1. Можете да изтеглите, покажете или отпечатате данните на този сайт, наричани по-долу “Данни”, само за лична употреба и не за търговски цели.
 2. Ще копирате и запазите всички указания за права на интелектуална собственост, посочени в данните, които изтегляте. През същото време нямате право да модифицирате, предавате, използвате и да използвате/показвате отново съдържанието на този сайт за публични или търговски цели без писмено съгласие на BUZZ STORE (включително текстове, изображения, аудио или видео файлове). Става ясно, че всички елементи на сайта представляват предмет на закона за авторски права и не могат да се използват без изпълнението на настоящите условия без разрешение на BUZZ STORE. BUZZ STORE не може да гарантира, че използването на данните на този сайт не нарушава правата на трети лица.
 3. Не Ви се предоставя никакъв лиценз или авторско право на BUZZ STORE или на трето лице, с изключение на ограничено разрешение, произтичащо от настоящите условия.
 4. Сайтът може да съдържа или да се позовава на регистрирани търговски марки, патенти, лични данни, технологии, процеси, продукти или други права на BUZZ STORE или на трети лица. Не ви се предоставя никакво разрешение или право върху някое от горепосочените.
 5. Макар че BUZZ STORE предприема предпазни мерки за предоставяне на точна и актуална информация на сайта, BUZZ STORE не осигурява никаква гаранция относно съдържанието на сайта. Сайтът е такъв. BUZZ STORE не носи никаква по подразбиране или изрична отговорност във връзка с използването на този сайт или на неговото съдържание. По-точно, BUZZ STORE не носи отговорност за точността, пълнотата или съответствието на данните на този сайт. BUZZ STORE не поема никаква отговорност и не носи отговорност за никаква щета или вирус, които биха могли да заразят вашия компютър или друго имущество в резултат на достъпа до или използването на този сайт или изтеглянето на всякакви материали, информация, текст, видео или аудио изображения на този сайт. BUZZ STORE си запазва правото да прекрати или затвори сайта без предварително известие на посетителите.
 6. BUZZ STORE има право да използва всяка идея, концепция или техника, съдържана във всяка ваша комуникация с този сайт, за всякаква желана цел, включително, но не само, за разработване, производство и маркетинг на продукти, като използва тези данни.
 7. Данните могат да съдържат технически неточности или правописни грешки. BUZZ STORE в качеството си на собственик на сайта си запазва правото да промени, коригира и подобри описаните данни, продукти и програми, по всяко време без предизвестие.
 8. Сайтът може да съдържа линкове към други сайтове, притежавани или управлявани от лица, различни от BUZZ STORE. Такива линкове са предоставени за да ги използвате само ако желаете, като достъпът се извършва на ваш собствен риск. BUZZ STORE не контролира и не носи отговорност за съдържанието и условията за поверителност, защита и функционалност на тези сайтове.
 9. Макар че BUZZ STORE може понякога да модерира или потвърждава дискусиите, мненията и изразите на този сайт, той не е длъжен да го направи и не поема никаква отговорност за евентуални пропуски, грешки или нарушения от всякакъв вид, в съдържанието или произхода на въпросните данни. Забранено е изпращането или предаването на всякаква информация, тъй като това представлява липса, престъпление или дейност, което може да предизвикват поведение, което може да доведе до нарушение и да привлече наказателната и гражданската отговорност на неговия автор. BUZZ STORE ще си сътрудничи тясно с компетентните органи за съобщаване на самоличността на лицето, което е инициирало такива данни.
 10. BUZZ STORE може да променя по всяко време настоящите условия и да ги актуализира. Необходимо е да спазвате тези промени и, заради това периодично да проверявате тази страница, за да знаете актуализираните условия.
 11. Връзките със сайта на BUZZ STORE са разрешени само за началната страница. Връзките от вид HyperText не са разрешени без предварителното писмено съгласие от BUZZ STORE.
 12. Използването на сайта на BUZZ STORE от сайтове или елементи на трети лица не е разрешено. ”in-line” връзките или всякакъв друг начин, насочен към интегриране на части от този сайт на сайтове на трети лица са забранени.